atashi9's weblog

10だってあるよ 

7月21 暴力

暴力 母子家庭

 

 

後、本が・・・。